• Συμμετοχή σε αποστολές Ανοικτή Αγκαλιά.
  • Συνεργασία με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και κοινωνικά ιατρεία.